Anke Ulherr, Heimleitung

Anke

 

Angela (Angie), organisatorische Gruppenleitung

Angie

 

Anna, pädagogische Gruppenleitung

Anna

 

Sebastian, pädagogische Gruppenleitung AWG

Basti

 

Jens, pädagogische Gruppenleitung JWG

Jens